Thông báo về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ năm 2023 triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2025

Căn cứ Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng được ban hành kèm theo Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng thông báo về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ năm 2023 triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2025 như sau:

  1. Các loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

– Đề tài khoa học và công nghệ.

– Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ.

– Dự án sản xuất thử nghiệm.

  1. Yêu cầu:

– Bám sát Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng được ban hành kèm theo Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. (Có văn bản kèm theo).

– Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và sản phẩm khoa học phù hợp với nội dung và nhằm thực hiện các mục tiêu của Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Có văn bản kèm theo).

– Có địa chỉ tiếp nhận để ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

  1. Định hướng ưu tiên và các nhiệm vụ ưu tiên triển khai năm 2023:

3.1. Định hướng nghiên cứu ứng dụng:

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ phát triển nền nông nghiệp có trách nhiệm theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn; giải pháp quản trị và kết nối các cộng đồng cư dân gắn với cải thiện dịch vụ công và cải cách hành chính trên địa bàn nông thôn.

– Xây dựng, ứng dụng và nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn phù hợp với điều kiện đặc thù, phát huy được thế mạnh của từng địa phương, trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc tạo ra các sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.

3.2. Các nhiệm vụ ưu tiên triển khai năm 2023-2024:

– Ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp chính xác, vật liệu mới, cơ giới hóa đồng bộ và hiện đại hóa để phát triển sản xuất, sơ chế và chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng an toàn, hữu cơ, sinh thái; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, thương mại nông, lâm, thủy sản và quản trị nông thôn.

– Nghiên cứu, đề xuất/ứng dụng các giải pháp quản lý, giải pháp công nghệ góp phần tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới: công nghệ xử lý rác thải nông thôn (phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, các bãi rác tạm, nước thải…); các giải pháp quản lý nguồn nước, các lưu vực sông phục vụ sản xuất và đời sống người dân ở nông thôn; ứng dụng năng lượng tái tạo (pin mặt trời, năng lượng sinh học, năng lượng gió,…) phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn.

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chống bỏ đất hoang, bỏ chuồng trại trong nông nghiệp hiện nay.

– Nghiên cứu, đề xuất phát triển nhà, các công trình thông minh, công trình sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện nông thôn Hải Phòng.

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

  1. Cách thức đề xuất:

3 Bản đề xuất nhiệm vụ được trình bày bằng văn bản theo mẫu quy định (Tại Phụ lục 1 kèm theo).

  1. Thời hạn và nơi tiếp nhận đề xuất:

– Thời hạn tiếp nhận đề xuất: Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.

– Nơi tiếp nhận đề xuất: Bộ phận một cửa, Sở Khoa học và Công nghệ

– Địa chỉ: số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; số điện thoại: (0225) 3846475; e-mail: sokhcn@haiphong.gov.vn.

  1. Địa chỉ nhận thông tin chi tiết:

– Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

– Số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; điện thoại: 091.3310.958.

– Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, địa chỉ: sokhcn.haiphong.gov.vn.

– Cổng thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng, địa chỉ: hpstic.vn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri