Đơn đăng ký tham gia là Hội viên Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Đơn đăng ký tham gia là Hội viên Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN GIA NHẬP HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ HẢI PHÒNG

 

Kính gửi: Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Tôi là                    : ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm                : ……………………………………………………….. Nam (nữ) ……………………………..

Chức vụ                : ………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác    : ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ                  : ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại            : ………………………………………………………………………………………………………….

Fax                       : ………………………………………………………………………………………………………….

ĐTDĐ                  : ………………………………………………………………………………………………………….

E-mail                  : ………………………………………………………………………………………………………….

Website                : ………………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng, tôi nhận thấy tôn chỉ mục đích và nội dung Điều lệ Hiệp hội, phù hợp với mục đích và lợi ích sản xuất kinh doanh của chúng tôi.

Tôi viết đơn này xin được gia nhập Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng. Khi trở thành hội viên của Hiệp hội, tôi xin cam kết nghiêm túc thực hiện Điều lệ cũng như các qui định khác của Hiệp hội, tích cực xây dựng Hiệp hội lớn mạnh, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống trên địa bàn thành phố.

Trân trọng cám ơn!

 

Hồ sơ gửi kèm:

– Bản phô tô GCNĐKKD (Nếu là TC, DN, HTX);

– Bản phô tô CMND (Nếu là cá nhân ).

 

Hải Phòng, ngày … tháng … năm 20…..

Người làm đơn ký tên

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *