Thông báo về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ năm 2023 triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2025

Căn cứ Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng được ban hành kèm theo Quyết định... Read more »

Thông báo về Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021

Thông báo về Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021 BTC Read more »

Đơn đăng ký tham gia là Hội viên Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Đơn đăng ký tham gia là Hội viên Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ĐƠN... Read more »

Đăng ký tham gia xét duyệt danh hiệu nghệ nhân làng nghề Hải Phòng

Đăng ký tham gia xét duyệt danh hiệu nghệ nhân làng nghề Hải Phòng (Tên đơn vị hoặc địa chỉ nơi làm nghề) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA... Read more »

Đăng ký tham gia bình chọn danh hiệu “Bàn tay vàng”

Đăng ký tham gia bình chọn danh hiệu “Bàn tay vàng” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–***—– Hải Phòng, ngày… tháng…... Read more »