Đăng ký tham gia bình chọn danh hiệu “Bàn tay vàng”

Đăng ký tham gia bình chọn danh hiệu “Bàn tay vàng”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

Hải Phòng, ngày… tháng… năm 202…

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN

SẢN PHẨM LÀNG NGHỆ TIÊU BIỂU

XÉT TẶNG DANH HIỆU “ BÀN TAY VÀNG”

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Chương trình “Bình chọn sản phẩm Làng nghề Hải Phòng tiêu biểu” Xét tặng Danh hiệu “ Bàn tay vàng” Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………. Fax: ………………. Email:………………………………………

Ngành nghề: ……………………………………………………………………………………………………….

Sau khi tìm hiểu về Chương trình “Bình chọn sản phẩm Làng nghề Hải Phòng tiêu biểu” – Xét tặng Danh hiệu “ Bàn tay vàng” của Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng.

Tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sau:

Tên sản phẩm tham gia bình chọn: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mô tả tóm tắt về sản phẩm: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên, sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện đầy đủ quy định của Ban Tổ chức; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin được cung cấp trong hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn./.

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri