Đăng ký tham gia xét duyệt danh hiệu nghệ nhân làng nghề Hải Phòng

Đăng ký tham gia xét duyệt danh hiệu nghệ nhân làng nghề Hải Phòng

(Tên đơn vị hoặc địa chỉ nơi làm nghề)

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hải Phòng, ngày… tháng … năm 20…

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT DUYỆT DANH HIỆU

NGHỆ NHÂN LÀNG NGHỀ HẢI PHÒNG

 

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm: …………………………………………………………………………. Nam (nữ) ……………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………   Fax………………………………………………

Loại sản phẩm (tác phẩm) làm – sáng tác :……………………………………………………………………: ..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tóm tắt thành tích đạt được :…………………………………………………………………………………………….

Tóm tắt hoạt động truyền dạy nghề: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong bản đăng ký cùng hồ sơ kèm theo.

 

Lưu ý:

Lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương

Bản khai tóm tắt quy trình hoạt động (Thời gian làm nghề, truyền dạy nghề, trình độ, kỹ năng…) có xác nhận của Hội nghẻ, HTX,

Công ty làm nghề hoặc Chính truyền địa phương. Bản sao chứng nhận các thành tích đạt được trong và ngoài nước). Ảnh cá nhân đang hoạt động nghề (cỡ 20×25)

 

Người đăng ký tham gia xét duyệt danh hiệu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri