LĐ TT khuyến công SCT đến thăm và làm việc với LĐ HH

Chiều 15-3-2022 LĐ TT khuyến công (SCT) đến thăm và làm việc với LĐ HH về việc kế hoạch khuyến công năm 2022- 2023

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng, Sở Công Thương hướng dẫn xây dựng và đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2023 với các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công 2022; mục tiêu định hướng công tác khuyến công năm 2023.

Ủy ban nhân dân các huyện, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN lập báo cáo kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2021, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2023. Báo cáo tập trung vào những nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện từng nội dung hoạt động khuyến công năm 2021, những mặt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân.

2. Tình hình triển khai Kế hoạch 2022, cần phân tích rõ những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện, những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch kinh phí khuyến công được giao.

3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2023.

II. Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023.

Ủy ban nhân dân các huyện, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN, Các Hiệp hội/hội: Làng nghề Hải Phòng, Cơ khí Hải Phòng, Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng nghiên cứu xây dựng, đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thành phố.

1. Các nội dung của việc xây dựng Kế hoạch

1.1 Nội dung hoạt động khuyến công:

Căn cứ nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng; Quyết định số 25/2001/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng và tình hình thực tế tại địa phương để lập Đề án.

1.2. Về mức chi:

– Đối với kinh phí khuyến công quốc gia: Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

– Đối với kinh phí khuyến công địa phương: Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng.

1.3. Hồ sơ, tài liệu:

Hồ sơ đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2023 gồm có:

– Công văn đề nghị của các cơ quan, đơn vị;

– Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2023 (theo Mẫu số 1a);

– Bản đăng ký đề án khuyến công năm 2023 (theo Mẫu số 1b) áp dụng cho các đề án về hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

– Báo cáo đăng ký đề án khuyến công (quốc gia, địa phương) gồm hai phần: (i) Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2020 và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2023; (ii) Kế hoạch khuyến công 2023.

2. Các nội dung cụ thể:

2.1. Về đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia

2.2.1. Đối với đề án nhóm:

Đề án khuyến công quốc gia theo nhóm (sau đây gọi là đề án nhóm) là đề án khuyến công quốc gia có từ 02 đối tượng thụ hưởng trở lên thực hiện cùng một nội dung hoạt động khuyến công.

– Đề án nhóm gồm: Đề án đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực quản lý, khởi sự thành lập doanh nghiệp; tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu.

– Đề án nhóm không yêu cầu phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp xây dựng đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023 (theo Mẫu số la). Riêng đề án nhóm hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phải lập theo từng lĩnh vực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương trên cơ sở danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, chủng loại máy móc thiết bị và xác định đơn vị phối hợp, thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị, (xây dựng chi tiết theo Mẫu số 1b và tổng hợp chung vào Mẫu số la).

2.2.2. Đối với đề án điểm:

Đề án khuyến công quốc gia điểm (sau đây gọi là đề án điểm) được lập theo ngành nghề sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa phương; có từ 02 nội dung hoạt động khuyến công và 02 đối tượng thụ hưởng trở lên; thời gian thực hiện từ 02 đến 03 năm; các nội dung hoạt động khuyến công trong đề án có sự liên kết nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Bản đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023 áp dụng cho đề án điểm (theo Phụ lục gửi kèm)

2.2.3. Đối với đề án cụ thể:

Đề án khuyến công quốc gia theo đối tượng cụ thể là đề án có một đối tượng thụ hưởng xác định cho một nội dung hoạt động khuyến công trên một địa bàn cụ thể (xây dựng chi tiết theo Mẫu số 16 và tổng hợp chung vào Mẫu số la).

2.2. Về đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương:

Căn cứ vào các nội dung theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 và mức chi theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng để làm căn cứ xây dựng các đề án cho kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023; trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Xây dựng mô hình trình diễn Kỹ thuật; Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa, công nghệ 4.0 vào các khâu sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Ưu tiên xây dựng các mô hình về chế biến nông lâm thủy sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn, mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững cho các đối tượng, xây dựng các đề án đối với các cơ sở CNNT (trong đó ưu tiên đối với doanh nghiệp, HTX có các sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP theo chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố)…;

Hạn chế đăng ký đề án khuyến công có nội dung trùng lắp mà các Chương trình khác đang triển khai như: Đào tạo nghề, truyền nghề; Hội nghị; Hội thảo, khởi sự doanh nghiệp …

III. Thời gian đăng ký Kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2023

– Hồ sơ đăng ký Kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2023 đề nghị gửi về Sở Công Thương (qua Phòng Quản lý Công nghiệp) chậm nhất vào ngày 15/5/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố.

– Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

– ĐT: 0225.3734007; Fax: 0225.3845794; Email: pcnsct@gmail.com

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện và gửi Hồ sơ đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2023 theo đúng nội dung và thời gian nêu trên../.

LNHP

Bài viết khác

Tác giả: minhtri